Ez az oldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával jóváhagyja, hogy használjunk az oldal működéséhez szükséges cookie-kat.

Hirdetési cookie-kat csak az Ön hozzájárulása után használunk. Ezek a cookie-k az Ön viselkedése alapján segíthetnek nekünk célzott reklámokat megjeleníteni közösségi oldalakon vagy más weboldalakon.

HozzájárulokNem járulok hozzáTovábbi információk

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatvédelemmel kapcsolatos legfontosabb szabályozásokat a következő két jogszabály tartalmazza: Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történővédelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Fogalmak:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Az adatkezelő

személye, neve: Szőke Zoltán egyéni vállalkozó

székhelye: 7694 Hosszúhetény, Bencze József u. 1.

címe: 7694 Hosszúhetény, Bencze József u. 1.

telefonszáma: 0630/9168012

e-mail-címe: kockanadragwebshop@gmail.com

képviselője: Szőke Zoltán

telefonszáma: 0630/9168012

e-mail-címe: kockanadragwebshop@gmail.com

Az adatvédelmi tisztviselő

neve: Szőke Zoltán

címe: 7694 Hosszúhetény, Bencze József u. 1.

telefonszáma: 0630/9168012

e-mail-címe: kockanadragwebshop@gmail.com

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelő tevékenysége gyermek ruha kiskereskedelem a www.kockanadrag.hu honlapon keresztül. Az adatkezelés célja a honlap látogatóinak azonosítása a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevétele, számlázás, statisztikai felmérés a látogatók és rendelések számáról, hírlevélküldés céljából. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, ill. használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek történő kiadása az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. A felhasználó a regisztráció alkalmával hozzájárul, hogy személyes érdekéből kifolyólag a futárszolgálat (mint harmadik fél) a szállításhoz szükséges adatokat megkapja. A személyes adatok megadása jogszabályi kötelezettségeink (számlázás, könyvelés) teljesítéséhez is szükséges.

A kockanadrag.hu webáruház marketing tevékenységet elsősorban a Facebook-on végez. Elérhetőségünk: www.facebook.com/kockanadrag. Ön bármikor kedvelheti Facebook oldalunkat és ugyanúgy bármikor vissza is vonhatja kedvelését. Így szabadon dönthet arról, hogy szeretné látni posztjainkat vagy sem. Azért nem vállalunk felelősséget, ha a Facebook az Ön érdeklődési körei alapján mégis az Ön üzenőfalára irányítja hirdetésünket, ill. ha az Ön valamely ismerőse tetszésnyilvánítása következtében mutatja meg Önnek a Facebook az általunk készített posztokat.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés:

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

A kezelt személyes adatok kategóriái, jogalapja és a tárolás időtartama:

Az adatkezelésben részt vevő további személyek, szervezetek (adatok továbbítása és adatfeldolgozók):

Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít személyes adatokat.

Érintettek jogai:

Az érintettek – akiknek adatait az adatkezelő kezeli – kérelmezhetik a rájuk vonatkozó

  • személyes adatokhoz való hozzáférést (GDPR 15. cikk);

  • személyes adatok helyesbítését és törlését (GDPR 16–17. cikk);

  • személyes adatok kezelésének korlátozását (GDPR 18. cikk);

  • személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják (GDPR 20. cikk).

A rendelés feladásával az érintett hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez. Az érintettet megilleti a jog, hogy hozzájárulását bármely időpontban visszavonja. E jognyilatkozata nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. (GDPR 13. cikk (2) c) pont)

A kockanadrag.hu webshopban nyújtott szolgáltatást csak a személyes adatok megadásával tudjuk elvégezni. Ha személyes adatait nem kívánja megadni, akkor a megvásárolni kívánt terméket nem tudjuk az Ön részére feladni.

Az érintettek továbbá jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzanak személyes adataiknak kezelése ellen (GDPR 21. cikk).

Az érintettek jogosultak a felügyeleti hatósághoz [Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacíme: 1530 Budapest, Pf. 5.; telefonszáma: +36 (1) 391-1400; központi elektronikus levélcíme: ugyfelszolgalat@naih.hu] panaszt benyújtani.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:

Az adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatali tevékenységet, profilalkotást a személyes adatok vonatkozásában.

Süti (cookie) információk:

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges.

Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban.

Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.

A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

Webáruház rendszerünk közvetlenül a következő sütiket helyezheti el az Ön által használt eszközön:

Az oldal Facebook beépített szolgáltatásokat használ, az általuk használt sütik az alkalmazások szerinti tárolási idővel rendelkeznek.

Tájékoztató elérhetősége:

www.kockanadrag.hu/adatkezelési tájékoztató

Utolsó módosítás: 2019.08.01.

Hosszúhetény, 2019.08.01.

HOZZÁJÁRULÁS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

Alulírott, mint a www.kockanadrag.hu felhasználója hozzájárulok ahhoz, hogy az alábbi személyes adataimat: szállítási és számlázási név, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó

Szőke Zoltán egyéni vállalkozó 43481413-1-22, 7694 Hosszúhetény, Bencze József u. 1.

mint adatkezelő „a honlap látogatóinak azonosítása a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevétele, számlázás, statisztikai felmérés a látogatók és rendelések számáról, hírlevélküldés céljából” kezelje.

A weboldalon is közzétett adatkezelési tájékoztatót elolvastam.

TÁJÉKOZTATÓ DIREKT MARKETING CÉLÚ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

Az adatkezelő

személye, neve: Szőke Zoltán

székhelye: 7694 Hosszúhetény, Bencze József u. 1.

címe: 7694 Hosszúhetény, Bencze József u. 1.

telefonszáma: 06309168012

e-mail-címe: kockanadragwebshop@gmail.com

Az adatvédelmi tisztviselő

neve: Szőke Zoltán

címe: 7694 Hosszúhetény, Bencze József u. 1.

telefonszáma: 06309168012

e-mail-címe: kockanadragwebshop@gmail.com

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő által szolgáltatott termékekről/nyújtott szolgáltatásokról szóló információk érintett részére történő eljuttatása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait a GDPR 6. cikk a) pontja szerint hozzájárulása alapján kezeli.

GDPR 6. cikk (1) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

A kezelt személyes adatok kategóriái:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelésben részt vevő további személyek, szervezetek:

-

Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít személyes adatokat.

A személyes adatok tárolásának időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig.

Érintettek jogai:

Az érintettek – akiknek adatait az adatkezelő kezeli – kérelmezhetik a rájuk vonatkozó

  • személyes adatokhoz való hozzáférést (GDPR 15. cikk);

  • személyes adatok helyesbítését és törlését (GDPR 16–17. cikk);

  • személyes adatok kezelésének korlátozását (GDPR 18. cikk);

  • személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják (GDPR 20. cikk).

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintettet megilleti a jog, hogy hozzájárulását bármely időpontban visszavonja. E jognyilatkozata nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintettek továbbá jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzanak személyes adataiknak kezelése ellen (GDPR 21. cikk).

Az érintettek jogosultak a felügyeleti hatósághoz [Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacíme: 1530 Budapest, Pf. 5.; telefonszáma: +36 (1) 391-1400; központi elektronikus levélcíme: ugyfelszolgalat@naih.hu] panaszt benyújtani.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az adatkezelő automatizált döntéshozatali rendszert / profilalkotási rendszert nem működtet.

A tájékoztatás elérhetősége

www.kockanadrag.hu/adatkezelési tájékoztató

Utolsó módosítás: 2019.08.01.

HOZZÁJÁRULÁS DIREKT MARKETING CÉLÚ ADATKEZELÉSHEZ

Alulírott, mint a www.kockanadrag.hu felhasználója hozzájárulok ahhoz, hogy az alábbi személyes adataimat: szállítási és számlázási név, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó

Szőke Zoltán egyéni vállalkozó 43481413-1-22, 7694 Hosszúhetény, Bencze József u. 1.

mint adatkezelő az általa a www.kockanadrag.hu weboldalon közzétett adatkezelési tájékoztatóban foglalt módon és mértékben marketingcélokra kezelje, részemre akcióiról, szolgáltatásairól, tájékoztatókat, ajánlatokat küldjön.

A webáruház ajánlatait tartalmazó tájékoztatókat a fentiekben megjelölt e-mail-címemre küldhetik.

Kosárba

Kosárba helyezve

Betöltés...

...
Hiba

A termék ebben a méretben sajnos nincs raktáron, kérjük a rendeléshez elérhetőségeinken vegye fel velünk a kapcsolatot.

Ismeretlen hiba, kérjük, próbálja újra.